جستجوی پزشکان

عفونتهای استافیلوکوکی کواگو لاز منفی

عفونتهای استافیلوکوکی کواگو لاز منفی
جمعه 21 سپتامبر 2018

عفونتهای استافیلوکوکی کواگو لاز منفی :

اگرچه CoNS  نسبت به استافیلوکوک اورئوس کمتر مهلک میباشد جزو شایع ترین علل عفونت های ابزارهای پروستتیک می باشد .تقریبا نیمی از گونه های شناخته شده CoNS با عفونتهای انسانی مرتبط اند .

در میان این گونه ها استافیلوکوک اپیدرمیدیس شایع ترین پاتوژن انسانی است این جز فلور طبیعی انسان که روی جای که بیشترین گونه های باکتریایی وجود دارد یافت می شود همچنین در اوروفارنکس  و واژن وجود دارد .

استافیلوکوک ساپروفیتیکوس ، یک گونه مقاوم به نوو بیوسین ، عامل بیماریزا در UTI میباشد ..

در میان CoNS  استافیلوکوک اپیدرمیدیس گونه ای است که بیش از همه با عفونتهای وسایل مصنوعی همراه میباشد .

عفونت یک فرآیند دو مرحله ای است که شامل اتصال ابتدایی به وسیله و سپس کلونیزاسیون میباشد .استافیلوکوک اپیدرمیدیس بطور منحصر به فردی جهت کلونیزه کردن این وسایل سازگاری یافته است و این کار را از طریق قابلیت خود جهت آزاد کردن پلی ساکارید خارج سلولی ( گلیکو کالیکس یا SIime  انجام میدهد که تشکیل یک بیو فیلم حفاظت کننده بر روی سطح وسیله را تسهیل می نماید .

مواد کاشته شده مصنوعی اغلب با سرم میزبانیا عناصر بافتی از قبیل فیبرینوژن یافیبرونکتین پوشیده میشوند این مولکولها به عنوان لیگاندهای واسط بالقوه ی عمل می کنند که اتصال باکتری به سطح وسیله را تسهیل می نمایند .

تعدادی از پروتئینهای سطحی نظیر پروتئین اتصالی به فیبرینوژن ، پروتئین مرتبط با تجمع  AAP   و اتولیزین AtIE ) ممکن است در اتصال به سطوح مصنوعی تغییر یافته یا تغییر نیافته نقشی ایفا نماید .

ادهزین پلی ساکاریدی بین سلولی است که کلوانیزاسیون بعدی استافیلوکوکی و تجمع Hنها بر روی سطح وسیله را تسهیل می نماید.

در استافیلوکوک اپیدرمیدیس ، ژنهای ادهزین بین سلولی (ica) بیشتر در سویه های که همراه با عفونت وسایل هستند یافت میشوند تا سویه های همراه با کلوانیزاسیون سطوح مخاطی بنظر میرسد که بیوفیلم به عنوان سدی حفاظت کننده از مکانیسم های دفاعی میزبان و همچنین آنتی بیوتیکها عمل میکند ، ضمن اینکه یک محیط مناسب جهت بقای باکتریها فراهم مینماید .اسید پلی گاما – گلوتامیک ترشحی توسط S   اپیدرمیدیس نیز در حفاظت این ارگانیسم در برابر فاگوسیتوز توسط نوتروفیلها نقش دارد.

دو گونه دیگر استافیلوکوکی S,lugdunensis و S,schleiferi عفونتهای جدی تری ( اندوکاردیت دریچه طبیعی و استئومیلیت ) نسبت به سایر CoNS ایجاد میکنند.

اساس این ویرولانس افزایش یافته شناخته نشده اس ، اگر چه ظاهرا هر دو گونه نسبت به سایر CoNS تعیین کننده های ویرولانس مشترک بیشتری با استافیلوکوک اورئوس دارند ( مانند فاکتور کلامپینگ و لیپاز

قابلیت استا فیلوکوک ساپروفیتیکوس در ایجاد عفونتهای ادراری در زنان جوان ، ظاهر مربوط به قابلیت بیشتر آن جهت اتصال به سلولهای اورواپی تلیال میباشد .

یک هماگلوتینین / ادهزین ۱۶۰ کیلو دالتونی ممکن است در این میل ترکیبی دخالت داشته باشد.

تشخیص : با اینکه کشف CoNS در محلهای عفونت یا جریان خون از طریق روشهای کشت استاندار میکروبیولوژیک دشوار نیست اما تفسیر این نتایج معمولا مشکل ساز میباشد .

از آنجا که این ارگانیسم ها به تعداد زیاد بر روی پوست وجود دارند ، اعلب کشتها را آلوده میکنند .تخمین زده شده که تنها ۲۵-۱۰% از کشتهای خون مثبت از نظر CoNS منعکس کننده باکتریمی حقیقی میباشند .

در کشت از نواحی دیگر نیز مشکلات مشابهی ایجاد میشوندبرخی از یافته های بالینی مطرح کننده باکتریمی حقیقی عبارت اند از از تب ، شواهد عفونت موضعی ( مانند اریتم یا در ناژ چرکی در محل کاتتر وریدی ) لکوسیتوز و نشانه های سیستمیک ،سپسیس ، یافته های آزمایشگاهی مطرح کننده باکتریمی حقیقی عبارت اند از کشتهای مثبت متعدد از یک سویه ( یعنی گونه های یکسان با آنتی بیوگرام مشابه یا انگشت نگاری DNA بسیار مرتبط ) از کشتهای جدا گانه ، رشد سویه ظرف ۴۸ ساعت و رشد باکتریال هم در لوله هوازی و هم بیهوازی

سندرم های بالینی : CoNS  موجب عفونتهای مربوط به وسایل مصنوعیگوناگونی شامل عفونتهای درگیر کنندهدریچه های مصنوعی قلبی و مفاصل ، گرافتهای عروقی ، وسایل داخل عروقی و شنتهای سیستم عصبی مرکزی میشوند.

در تمام این شرایط ، تظاهر بالینی مشابه است نشانه های عفونت موضعی اعلب خفیف هستند ، سرعت پیشرفت بیماری آهسته است و یافته های سیستمیک اغلب محدود هستند.

نشانه های عفونت از قبیل درناژ چرکی ، درد در موضع یا شل شدن کاشتهای مصنوعی گاهی آشکار هستند تب بطور شایع ولی نه همیشه موجود است و ممکن است لکوسیتوز خفیف وجود داشته باشد .

سطوح واکنشگرهای فاز حاد ، سرعت رسوب اریترویستی و غلظت پروتئین واکنش دهندۂ C  ممکن است افزایش یابد .

عفونتهای که با وسایل مصنوعی همراهی ندارند ناشایع میباشند اگر چه اندوکاردیت دریچه طبیعی ناشی از CoNS   در برخی از بازنگری ها حدود ۵% از موارد را تشکیل داده است .

در این زمینه پاتوژن مهاجم تری است و موجب میزان مرگ و میر بالاتر و تخریب سریع دریچه به همراه تشکیل آبسه میگردد.

تماس ( خط 4 رقمی )