جستجوی پزشکان

عفونتهای استر پتوکوکی

عفونتهای استر پتوکوکی
یکشنبه 23 سپتامبر 2018

عفونتهای استر پتوکوکی :

بسیاری از انواع استرپتوکوک ها به عنوان بخشی از فلور نرمال انسان در دستگاههای تنفسی ، گوارشی و ادراری – تناسلی ، کلونیزه میشوند.

چندین گونه آنها از علل مهم بیماریهای انسانی به شمار میروند .استرپتوکوک گروه A (GAS یا S .پیوژنز مسئول فارنژیت استرپتوکوکی میباشد که یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی کودکان در سنین مدرسه ، و شایعترین علت سندرم های بعد از عفونت مربوط به تب روماتیسمی حاد (ARF) و گلومرولونفریت های به دنبال عفونت استرپتوکوکی (PSGN) به حساب می آید.

استرپتوکوک گروه Bیا استرپتوکوک اگالا کتیه (GBS) عامل اصلی سپسیس باکتریال و مننژیت نوزادان و یکی از علل عمده آندوکاردیت و تب در زنان باردار است.

استرپتوکوک های ویریدنس شایعترین علت اندوکاردیت باکتریایی میباشند .انتروکوک ها که از نظر ریخت شناسی مشابه استرپتوکوک ها هستند ، هم اکنون بر پایه مطالعات همانندی DNA به عنوان یک جنس جداگانه در نظر گرفته میشوند .

بنابراین سویه هایی که قبلا به عنوان S ،فکالیس و S فاسیوم مطرح بودند به ترتیب به انتروکوکوس فکالیس و E فاسیوم تغییر نام داده اند.

استرپتوکوک ها ، باکتریهای گرم مثبت کروی شکل تا بیضوی شکلی هستند که بطور مشخص ، زمانی که در محیط کشت مایع رشد داده میشوند ، زنجیره تشکیل میدهند.

اغلب استرپتوکوک هایی که باعث عفونت هایی انسانی میشوند بی هوازی های اختیاری هستند هر چند برخی بی هوازی اجباری میباشند .

استرپتوکوک ها ارگانیسم های نسبتا مشکل پسندی هستند که جهت رشد در آزمایشگاه نیاز به محیط کشت غنی شده ای دارند پزشکان و میکروب شناسان بالینی ، اغلب استرپتوکوک ها را از طریق چندین نوع سیستم گروه بندی متعددشناسایی می نمایند از جمله ، الگوی همولیتیک ، گروه لنسفیلد (Lancefeild) نام گونه و نام معمول یا اختصاری ،بسیاری از استرپتوکوک های مرتبط با عفونت انسانی،وقتی در محیط آگار خونی کشت داده میشوند ، در اطراف کلونی باکتریایی ناحیه ای از همولیز کامل ( بتا ) ایجاد می نمایند .

استرپتوکوک های B همولیتیک را میتوان بوسیله سیستم لنسفیلد که سیستم گروه بندی سرلوژیک بر پایه واکنش انتی سرم با آنتی ژن های کربوهیدراتی دیواره سلولی باکتری میباشد ،گروه بندی سرلوژیک بر پایه واکنشی آنتی سرم با آنتی ژن های کربوهیدراتی دیواره سلولی باکتری میباشد گروه بندی نمود.

با استثنائات نادر ، ارگانیسم های متعلق به گروه های G,C,B, A,  لنسفیلد ، همگی استرپتوکوک های همو لیتیک میباشند و هر کدام با الگوهای شاخص عفونت انسانی همراه میباشند.

سایر استرپتوکوک ها ، یک ناحیه نا کامل همولیز (a) ایجاد می نمایند که اغلب ظاهر سبز رنگی به آگار میبخشد .

این استرپتوکوک های a  همولیتیک از جمله استرپتوکوک پنومونیه که علت اصلی پنومونی ، مننژیت و سایر عفونتهای میباشد و چندین گونه از استرپتوکوکهایی که جمیعا تحت عنوان استرپتوکوک های ویریدنس خوانده میشوند و بخشی از فلور طبیعی دهان بوده ، به عنوان عوامل مسبب آندوکاردیت باکتریایی تحت حاد از اهمیت برخوارد هستند ، از ط یق آزمون بیوشیمایی بهتر شناسایی می گردند.

در نهایت ، برخی از استرپتوکوک ها غیر همولیتیک میباشند یعنی الگویی که بعضی اوقات همولیز گاما خوانده میشود .

در میان ارگانیسم هایی که از نظر سرولوژی به عنوان گروه D استرپتوکوک ها طبقه بندی میشوند ، انتروکوک ها به عنوان یک جنس جدا قرار میگرند گروه بندی گروه هایی اصلی استرپتوکوک های مسئول در عفونتهای انسانی طرح شده است .

تماس ( خط 4 رقمی )