جستجوی پزشکان

فیزیوتراپی در منزل

سه‌شنبه 06 آوریل 2021

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی اقدامی است که افراد ناتوان به وسیله ی آن می توانند کارهای روزانه خود را انجام دهند و امید به زندگی را در این افراد بیشتر نماید . فیزیوتراپی کمک می کند که توانایی عمل در این افراد برگردد و خود بتوانند کارهای ابتدایی خود را انجام دهند . فیزیوتراپی شامل حرکاتی است که منجر به افزایش قدرت عمل افراد ناتوان و همچنین افزایش حرکات می گردد . فیزیوتراپی برای افرادی که پیری ، بیماری و یا تصادفات آنها را تهدید می کند بسیار مناسب است. فیزیوتراپی شامل اثرات متقابل فیزیوتراپیست، بیمار وخانواده آنها و یا سایر افرادی می‌باشد که از بیمار مراقبت می‌کنند، بر یکدیگر می‌باشد، تا بتوانند پتانسیلهای حرکتی بیمار را ارزیابی کرده و در ایجاد اهداف مورد نظر همه با استفاده از دانش و مهارتهای ممتاز فیزی

0919-300-2325