جستجوی پزشکان

پیوند کبد

چهار شنبه 15 آگوست 2018

پیوند کبد : همانند دیگر انواع پیوند های زودرس باکتریال یکی از مشکلات اساسی پیوند کبد هستند بسیاری از مراکز حتی در غیاب عفونت اثبات شده آنتی بیوتیک های وسیع الطیف سیستمیک را در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل یا حتی طولانی‌تر تجویز می‌کنند با این حال علی رغم پروفیل عوارض شایع بوده و با مدت زمان عمل و نوع تخلیه صفراوی در ارتباط هستند. عمل جراحی که بیش از ۱۲ ساعت طول بکشد و افزایش احتمال عفونت همراه است بیمارانی که کولدوکوژژو نوستومی با تخلیه مجرای صفراوی به حلقه Roux-en-Y  ژژونوم دارند بیش از آنها که صفرا از طریق کولدوکوکولدوکوستومی با اتصال مجرای صفراوی مشترک اهداکننده به مجرای صفراوی مشترک دریافت کننده تخلیه می‌شود دچار بیماری قارچی  میشنود. پریتونیت و آبسه های داخل شکمی عوارض شایع پیوند کبد هستند شاید پریتونیت  میکروبی یا آبزی های موضوعی نتیجه نشت صفرا باشد حقوق زودرس نشت صف

چهار شنبه 15 آگوست 2018

پیوند ریه : اینکه گیرندگان ریه پیوندی مستعد پنومونی باشد تعجب آور نیست احتمالا ترکیبی از ایسکمی و آسیب مخاطی متعاقب آن به همراه از بین رفتن عصب و عدم تخلیه در میزان بالای پنومونی ( ۶۶ درصد در یک مطالعه دخیل هستند. پروفیلاکسی با مقادیر زیادی آنتی بیوتیک‌های وسیع الطیف که سه تا چهار روز اول جراحی شاید احتمال پنومونی را کاهش دهند عوامل بیماری زای گرم منفی آنتروباکتریاسه و گونه‌های پسودو مونا در دو هفته اول جراحی محدوده زمانی حداکثر آسیب پذیری مشکل ساز هستند. همچنین پنومونی می‌تواند توسط کاندیدا احتمالا در نتیجه کلونیزاسیون های ریه اهدایی آسپرژیلوس و کریپتوکوکوس ایجاد شود. شاید مدیا ستینیت در دریافت کنندگان ریه پیوندی از پیوند قلب هم شاید در باشند با عکس در دو هفته اول جراحی به وجود می آیند بدون پروفیلاکسی معمولا پنومونیت CMV ماه اول جراحی بروز می کند و بیماری اولیه د

دوشنبه 13 آگوست 2018

پیوند قلب : عفونت زخم جناح و مدیا ستینیت از عوارض زودرس پیوند قلب هستند یک دوره خفیف آتریا افزایش مختصر گل و بلبل های سفید قبل از پیدایش حساسیت و ترشحات در محل شایع است. شک بالینی بر پایه عدم ثبات یا جوش نخوردن جناغ باعث تشخیص می شود در اغلب بیماران علت عفونت پاتوژن های دائمی معمول پوست ( استافیلوکوک طلایی از جمله سویه های مقاوم به متی سیلین و استافیلوکوک اپیدرمیدیس ) و همچنین میکروب های گرم منفی ( پسودمونا آئروژینواز و قارچ ها ( کاندیدا ) هستند . میکوپلاسما هومینیس در موارد نادر ممکن است علت مدیا ستینیت در گیرندگان پیوند قلب نیز باشد چون این عامل بیماری زا برای رشد نیاز به محیط بی هوازی دارد دیدن آن در محیط عادی مشکل است آزمایشگاه باید از احتمال عفونت می‌کند میکو پلاسما هومینیس آگاه باشد . درمان مدیا ستینیت میکوپلاسما هومینیس با ترکیبی از دبریدمان جراحی ( گاهی نیازمند ع

یکشنبه 12 آگوست 2018

پیوند کلیه : عفونت‌هایی که ظرف مدت کوتاهی پس از پیوند کلیه به وجود می‌آیند اغلب ناشی از باکتری هایی هستند پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از عمل نقش موثری دارد و بسیاری از مراکز برای کاهش خطر عوارض بعد از عمل از سفالوسپورین ها استفاده می کنند. عفونت های ادراری زودتراز پس از پیوند معمولاً به دلیل تغییرات آناتومیک از جراحی هستند  قبیل عفونت‌های زودتر از شاید نیازمند درمان طولانی باشد مثلا ۶ هفته درمان آنتی بیوتیکی برای پیلونفریت عفونت های ادراری که پس از شش ماه از گذشت پیوند می‌دهند چون ظاهراً با میزان بالای پیلونفریت یا عودی که با  عفونت‌های سه ماهه اول دیده میشوند همراه نیستند �کن است مدت کوتاه‌تری درمان شوند. پروفیلاکسی باتری متوپریم – سولفامتوکسازول ( یک قرص با قدرت دو برابر ۸۰۰ میلی گرم سولفامتو کسازول ۱۶۰ میلی گرم تری متوپریم هر روز. طی ۶-۴ ماه اول بعد از پیوند ا

جمعه 10 آگوست 2018

عفونتهای دیر رس : عفونت های ویروس بیش از شش ماه پس از پیوند ممکن استCNS را درگیر کند و شامل رتینت CMV و عوارض گوناگونCNS. بیماری CMV هستند بیماران علی الخصوص آنهایی که میزان سرکوبه ایمنی شان افزایش یافته در معرض خطر مننژیت تحت حاد به دلیل کریپتوکوکوس نئوفورمانس هستند. شاید بیماری کرپتوکوکوسی پدر ایشان ظهور کند گاهی به عنوان یک عفونت پوستی قبل از ایجاد علائم واضح CNS. مننژیت لیستریا میتواند ظهور حادی داشته و نیازمند درمان فوری برای جلوگیری از مردگ باشد ،پروفیلاکسی TMP-SMX ممکن است شیوع عفونتهای لیستریا را بکاهد. بیمارانی که گلوکوکور تیکوئیدها را ادامه می‌دهند مستعد عفونت هستند �نج پیوند یک عفونت راجعه میکروبی در محدوده و درون آرنج است که به نظر می‌رسد نتیجه همراهی ضعف ارتجاع پوست به دلیل مصرف استروئید و میوپاتی پروگزیمال القا شده توسط استروئید باشد که باعث می شود بیماران بر

پنجشنبه 09 آگوست 2018

عفونتهای زود رس : عفونت‌هایی که ظرف مدت کوتاهی پس از پیوند کلیه به وجود می‌آیند اغلب ناشی از باکتری هایی هستند پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از عمل نقش موثری دارد و بسیاری از مراکز برای کاهش خطر عوارض بعد از عمل از سفالوسپورین ها استفاده می کنند. عفونت های ادراری زودرس پس از پیوند معمولاً به دلیل تغییرات آناتومیک منتج  از جراحی هستند این قبیل عفونت های زودرس شاید نیازمند درمان طولانی باشند مثلا ۶ هفته درمان آنتی بیوتیکی برای عفونت های ادراری که پس از شش ماه از گذشت �وند می‌دهند چون ظاهراً با میزان بالای پیلونفریت یا عودی که با فونت های سه ماهه اول دیده می‌شود همراه نیستند ممکن است مدت کوتاهتری درمان شود. پروفیلاکسی با تریرتوپریم – سولفامتوکسازول یک قرص با قدرت دو برابر ۸۰۰ میلی گرم سرلفا متوکسازول ، ۱۶۰ میلی گرم تری متوپریم هر روز ۴ الی ۶ ماهه اول بعد از پیوند احتما

چهار شنبه 08 آگوست 2018

ویروسهای انسانی هر پس انسانی 6 و 7: HHV-6 امیل زوئولا در اطفال شایع است که در حدود ۵۰ درصد دریافت کنندگانHSCT)به شهادت PCR همه پلاسما ما بین هفته های دوم و چهارم پس از پیوند دوباره فعال می شود فعالیت مجدد در بیمارانی که برای GVHD به گلوکوکور تیکوئید نیاز دارند و همچنین در کسانی که پیوند دوم را دریافت میکنند شایع‌تر از به نظر می رسد فعال شدنHHV-6 به ویژه نوعی به وB با پیوند تأخیری منو پلاکت ارتباط دارد اگرچه آنسفالیت لیمبیک متعاقب پیوند با HHV-6 در میان مایع مغزی نخاعی CSF همراه است رابطه علت و معلولی بین این دو به خوبی مشخص نشده است در بعضی موارد ویرمی در پلاسما مدتها قبل از آغاز آن سفالیت  دیده می شود. با این وجود اغلب بیماران مبتلا به آنسفالیت در زمان بیماریCNS بار ویروسی بسیار زیادی داشتند هیپوکامپ یافته شده است گاهی در نمونه های بیماران پیوند شدهDNA ویروس HHV_6 پدر شده است با این حال نقش

سه شنبه 07 آگوست 2018

عفونتهای انگلی: رژیم تجویز شده برای پاتوژن قارچی پنوموسیستیس ممکن است از بیماران سروپوزیتیو در مقابل انگل توکسوپلاسماگوندی که باعث پنومونی بیماری احصایی بعضی اوقات و به طور شایع تر از ضایعات دستگاه عصبی مرکزی CNS می شود نیز محافظت نماید فواید نگهداری بیمار پیوند HSC  بر روی درمان روزانه TMP-SMX برای یک سال بعد از پیوند عبارتند از حفاظت در برابر لیستریا مونوسیتوژن بیماری نوکاردیایی و همچنین عفونت های برنز با استرپتوکوک پنومونیه هموفیلوس انفولانزا که در نتیجه عدم توانایی مغز استخوان نابالغ جهت پاسخ به آنتی ژن های پلی ساکاریدی ایجاد می شوند. با افزایش مسافرت های بین المللی بیماری های انگلی که به طور نمونه به زیستخوان های محیطی خاصی محدود ممکن است فعال شدن مجدد را در بیماران خاصی بعد از پیوندHSC برهنگی زن بنابراین در بیماران ای با تاریخچه مناسب قبل از پیوند غربالگری و یا د

دوشنبه 06 آگوست 2018

عفونتهای باکتریال : در اولین ماه پس از پیوند سلول بنیادی خونساز عوارض عفونی مشابه بیماران مبتلا به گوانولوسیتوپنی است که به دلیل لوسمی حاد تخته شیمی درمانی هستند � دلیل مدت زمان مورد انتظار یک تا چهار هفته ای نوتروپنی و میزان بالای عفونت‌های باکتریال در این جمعیت بسیاری مراکز در آغاز درمان سرکوب مغز استخوان آنتی بیوتیک به جهت پیشگیری هم آغاز می‌کنند. در این بیماران کینولونها بروز باکتری گرم منفی را کاهش میدهند �ونتهای باکتریال در چند روز اول بعد از پیوند مغز استخوان شایعه ارگانیسمهای مسئول به طور عمده باکتری های هوازی یافت شده در روده‌ها اشرشیاکولیا کلبسیلا، پسودومونا و اگر اسم های یاد شده بر روی پوست مخاط یا کاتترهای وریدی ( استافیلوکوک اورئوس ،استافیلوکوک های کواگولاز منفی و استرپتوکوک ها میباشند. باسیلوس سرئوس ، اگر چه نادر است به عنوان یک عامل بیماری زا ب

یکشنبه 05 آگوست 2018

عفونتهای دریافت کنندگان عضو پیوندی: جنبه هایی از عفونت را که منحصر به بیماری از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی از مورد نظر قرار میدهد ارزیابی عفونت در گیرندگان عضو پیوندی در نظر گرفتن هر دو اهدا کننده و گیرنده عضو پیوندی را می‌طلبد دو مطلب اساسی از اهمیت بالاتر برخوردار دارند ۱ عوامل ویروسها اما همچنین باکتری ها قارچ ها و انگل ها می توانند توسط عضو دهنده به بدن گیرنده وارد شوند ۲ ان گیرنده با داروهای ضد رد پیوند می‌تواند پاسخ‌های ایمنی سالم یا گیرنده قبل از درمان پنهانی یابی علامتی است وقتی گیرنده ۲۴ سرکوب ایمنی شد به مشکلی مهلک تبدیل می‌گردد ارزیابی پیش از پیوند هر بیماری باید توسط بررسی هر دو مورد زیر هدایت شود یک گیرنده در حال حاضر هرچند عفونتهای را دارد چون ارگانیسم هایی که در وضعیت نهفته یا خود قبل از عمل به سر می‌برند ممکن است زمانی که بیمار درمان سرکوبگر ا

تماس ( خط 4 رقمی )