جستجوی پزشکان

اندوکاردیت عفونی

یکشنبه 13 می 2018

اندوکاردیت عفونی : ضایعه شاخص در اندوکاردیت عفونی وژتاسیون است که توده ای از پلاکتها ، فیبرین ، میکرو کولونی های میکرو ارگانیسم ها و سلولهای پراکنده التهابی میباشد . عفونت ، اللب دریچه های قلبی ( چه طبیعی و چه مصنوعی ) را درگیر میکند ، اما ممکن است بر روی قسمت کم فشار در محل یک نقص دیواره بطنی (VSD) بر روی اندوکارد جداری در محلی که توسط جریانهای تند غیر طبیعی و فوران گونه خون یا توسط اجسام خارجی آسیب دیده است ، و یا بر روی خود وسایل کار گذاشته شده در داخل قلب نیز روی دهد. فرایند مشابهی که شنتهای شریانی – وریدی -شنتهای شریانی – شریانی ( مجرای شریانی باز ) یا کوار کتاسیون آئورت را درگیر میکند اند آرتریت عفونی نامیده میشود. اندو کاردیت عفونی ممکن است بر حسب پیشرفت زمانی بیمار ، محل عفونت ، عامل عفونت و یا عوامل خطر ساز مستعدکننده از قبیل مصرف مواد مخدر تزریقی ، طبقه بندی شود . با ای

تماس ( خط 4 رقمی )